Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller när du använder vår webbplats som administreras av Westhouse Utveckling AB. All behandling av personuppgifter inom Westhouse Utveckling AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller omedelbart för nya prenumeranter av Westhouse Utveckling ABs Nyhetsbrev/kunder och från och med den 25 maj 2018 för befintliga prenumeranter av Westhouse Utveckling ABs Nyhetsbrev/kunder.

Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, och spara dina personuppgifter på de sätt som är beskrivna här.

1. Personuppgiftsansvarig

Westhouse Utveckling AB, BOX 5164, 402 26 Göteborg, Org nr 559162-8069 Sverige (nedan benämnt vi/Westhouse Utveckling AB) är personuppgiftsansvarig. Westhouse Utveckling AB är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

2. Behandling av personuppgifter

Om du registrerar dig för Westhouse Utveckling ABs Nyhetsbrev hos oss eller lämnar personuppgifter i samband med köp som återförsäljare, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på våra servrar.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information.

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Vi samlar in och sparar sådan information som du uppger på Westhouse Utveckling ABs webbplats.

Detta omfattar:

 • Information som du lämnar till oss vid registrering för Westhouse Utveckling ABs Nyhetsbrev eller som kund i e- handelsplattform, återförsäljare. Informationen inkluderar e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och kontaktinformation.
 • Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt.
 • Information som du lämnar till oss via sociala medier samt information som lämnas i samband med korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.
 • Uppgifter som vi får i de fall du svarar på enkäter och undersökningar.
 • Information som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Vi sparar aldrig personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

3. Information från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part, såsom säljarföretag och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information, kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Data inhämtad från tredje part sparas aldrig längre än tre månader.

4. Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att:

 • Informera dig om våra produkter och tjänster samt vår hemsida.
 • Skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina preferenser.
 • Skicka ut nyhetsbrev med information som du har möjlighet att avregistrera dig till.
 • Individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser, baserat på dina personliga preferenser.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

5. Avsluta användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om du inte önskar erhålla marknadsföring i form av nyheter, information och erbjudanden från oss (via e-mail), så kan du klicka på ”Unsubscribe from this list” längst ner i något av våra nyhetsbrev. Alternativt kontakta vår webmaster och be denne ta bort dig från mailinglistorna eller radera alla lagrade personuppgifter i ditt namn.

Välkommen att kontakta Westhouse Utveckling ABs webmaster på info@westhouseab.se

6. Delning av personuppgifter

Vi kan i följande fall komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom, men inte begränsat till; fakturaindrivning, och drift av webbplatser).
 • Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om uteblivna betalningar, eller andra överträdelser som kan framgå i din kreditupplysning. Detta sker i så fall i den utsträckning det tillåts enligt lag.
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, postadress, telefonnummer och e-postadress.

7. Skydd och säkerhetsåtgärder kring personuppgifter

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, spridning samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller våra IT-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.

Westhouse Utveckling AB använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att förhindra obehörig behandling och åtkomst av våra kunders personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

8. Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du somliga rättigheter avseende dina personuppgifter.

Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig

Du kan utan kostnad begära ett utdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Den skriftliga ansökan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. För att säkerställa att uppgifterna skickas till rätt person skickar vi registerutdraget till din folkbokföringsadress.

Rätt till att få data rättad, begränsad eller raderad

Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig.

När ditt data rättas eller raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data till om att denna åtgärd har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut. Du kan också begära en begränsning av behandlingen av din data.

Om du nekar behandling av dina personuppgifter som baseras på Westhouse Utveckling ABs berättigade intresse fortsätter Westhouse Utveckling AB inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Rätt att flytta data

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda den på annat håll. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss.

Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Om du anser att Westhouse Utveckling AB behandling av dina personuppgifter är inkorrekt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten.

Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

9. Kontaktuppgifter

Du är välkommen att när som helst kontakta oss på info@westhouseab.se. Du kan förstås även skriva till oss: Westhouse Utveckling AB, BOX 5164, 402 26 Göteborg, Sverige.